Menu
Specialized Elite Store
 
0
Katalog
Výprodej
Výprodej
KOLA
Kola
ELEKTROKOLA
Elektrokola
RÁMY
Rámy
DOPLŇKY NA KOLO
Doplňky na kolo
OBLEČENÍ NA KOLO
Oblečení na kolo
CYKLOSEDAČKY NA KOLO
Cyklosedačky na kolo
KOLOBĚŽKY
Koloběžky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti SP KOLO, s.r.o., IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255, se sídlem Bítovská 1227/9, Praha 4, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 104174

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Údaje o prodávajícím
 3. Objednávka
 4. Potvrzení objednávky
 5. Storno objednávky
 6. Dodání a převzetí zboží
 7. Cena
 8. Způsob platby
 9. Záruka, práva z vad zboží, reklamace, stížnosti a řešení sporů
 10. Garanční prohlídka
 11. Odstoupení od smlouvy
 12. Ochrana osobních údajů
 13. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
Příloha č. 2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při prodeji a koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu provozovaného na internetové stránce www.spkolo.cz (dále jen „internetová stránka prodávajícího“).

2. Údaje o prodávajícím

Firma: SP KOLO, s.r.o.
IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255
Sídlo: Bítovská 1227/9, Praha 4, 140 00
Kontaktní údaje: +420 241 080 340, www.spkolo.cz, info@spkolo.cz
Adresa prodejny: Olbrachtova 1, Praha 4

3. Objednávka

3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nabízené na internetové stránce prodávajícího na základě objednávky kupujícího, kterou kupující provede vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetové stránce prodávajícího.

3.2 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem požadovaných náležitostí.

 

3.3 Objednávka obsahuje tyto základní náležitosti:

 • identifikující údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa / firma, sídlo, IČ a DIČ),
 • kontaktní údaje kupujícího (telefonní číslo, e-mail),
 • specifikaci zboží (zejména kód objednávaného zboží - číselné označení podle druhu uváděné v ceníku internetového obchodu, název zboží),
 • adresu místa pro dodání zboží (pokud se liší od adresy bydliště nebo sídla kupujícího),
 • množství objednávaného zboží,
 • cenu objednávaného zboží,
 • způsob platby,
 • způsob dodání zboží kupujícímu,
 • výši nákladů za dodání zboží kupujícímu.

3.4 Prodávající je oprávněn písemně (např. prostřednictvím e-mailu) požádat kupujícího o autorizaci objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.5 Objednávky, u kterých zákazník neuvede své kontaktní údaje, popřípadě jsou tyto údaje zadány chybně či nepravdivě, nebudou prodávajícím vyřizovány.

3.6 Objednávka zboží se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, kterým je kupující neodvolatelně vázán.

3.7 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně všech jejich příloh a s Reklamačním řádem, a že s nimi výslovně souhlasí.

4. Potvrzení objednávky

4.1 Po obdržení objednávky je kupujícímu zaslán automaticky generovaný e-mail informující jej o tom, že jeho objednávka byla přijata k vyřízení. Prodávající poté ověří dostupnost zboží a objednávku kupujícímu buď potvrdí a oznámí mu předpokládaný termín dodání (akceptace objednávky), nebo sdělí důvody, pro které není možné zboží dodat (např. z důvodu, že zboží je vyprodáno nebo již není vyráběno).

4.2 V případě, že objednané zboží nebude možné dodat, prodávající nabídne kupujícímu jiný srovnatelný výrobek. Kupující poté neprodleně oznámí prodávajícímu, zda se změnou objednávky a dodáním jiného zboží souhlasí (akceptace změny objednávky) či nikoliv.  

4.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky dle bodu 4.1 tohoto článku nebo okamžikem akceptace změny objednávky dle bodu 4.2 tohoto článku.

5. Storno objednávky

5.1 Objednávku může kupující stornovat nejpozději do okamžiku odeslání zboží kupujícímu.

5.2 Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zrušením objednávky kupujícím.

6. Dodání a převzetí zboží

6.1 Má-li prodávající kupujícím objednané zboží v době přijetí objednávky ve svém skladě, činí dodací lhůta 7 pracovních dnů.

6.2 V případě, že se objednané zboží nenachází v době přijetí objednávky ve skladu prodávajícího, sdělí prodávající kupujícímu lhůtu pro dodání zboží v písemném potvrzení objednávky.

6.3 Kupující je při vytvoření objednávky oprávněn zvolit si jeden z následujících způsobů dodání zboží:

 • osobní odběr
  • v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Olbrachtova 1, Praha 4.
  • objednané zboží prodávající rezervuje pro kupujícího po dobu 5 pracovních dní od provedení objednávky
  • platný pro sortiment elektrokol a kol Specialized
 • osobní předání mimo provozovnu prodávajícího
  • pouze na území hl. m. Prahy
  • pouze jízdní kola v ceně 15.000,- Kč vč. DPH a výše
 • dodání zboží prostřednictvím přepravce
  • pouze na území České republiky.

6.4 Při osobním odběru zboží kupujícím v prodejně prodávajícího, při osobním předání zboží na území Prahy a při dodání zboží o celkové ceně vyšší než 4.000,- Kč nebudou kupujícímu účtovány žádné náklady spojené s dodáním zboží.

6.5 Při dodání zboží o celkové ceně nižší než 4.000,- Kč může prodávající účtovat kupujícímu náklady na dodání zboží. Skutečná výše takových nákladů bude kupujícímu oznámena prodávajícím prostřednictvím objednávkového formuláře aplikace internetového obchodu (nákupní košík), a to před odesláním objednávky.

6.6 Daňový doklad prokazující koupi zboží bude v případě dodání zboží kupujícímu přepravcem přiložen v zásilce.

6.7 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a úplnost objednávky a v případě jakýchkoliv závad poznamenat je na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit prodávajícímu. Nepřevezme-li kupující zboží od přepravce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 400,- Kč.

6.8 Kupující věc (zboží) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.9 Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

6.10 Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

6.11 Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen sepsat s přepravcem škodní protokol.

6.12 Veškerá destrukční poškození zboží, jakož i poškození povrchových úprav (zjevné vady), nejsou předmětem pozdějších reklamací.
6.13 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6.14 Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.15 Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.16 Kupující bere na vědomí, že z důvodu zachování platnosti záruky zasílání rozložených ani složených jízdních elektrokol prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo jiným přepravcem, a to s odůvodněním, že jízdní elektrokola jsou kvalitní a složité výrobky, vyžadující složení a seřízení profesionálním mechanikem. Při osobním převzetí mají být jízdní elektrokola kupujícímu řádně předvedena a plně vysvětlena funkčnost jednotlivých komponentů. Z uvedených důvodů je tedy možné dodání elektrokol pouze formou osobního odběru v prodejně prodávajícího nebo osobním předáním.

7. Cena

7.1 Nabídkové ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou platné v okamžiku provedení objednávky.

7.2 Ceny zboží jsou na internetové stránce prodávajícího uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

7.3 Ceny zboží se mohou lišit od cen, za které je totožné zboží prodáváno v prodejně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních devizových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

7.4 Faktura nebo jiný účetní doklad potvrzující zaplacení kupní ceny v hotovosti je daňovým dokladem.

7.5 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

7.6 Převzetí zboží kupujícím je možné až po úplném zaplacení kupní ceny zboží, pokud není dohodnuto jinak.

8. Způsob platby

8.1 Platba v hotovosti nebo platební kartou na prodejně
Úhrada kupní ceny je provedena v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího.

 

8.2 Platba bankovním převodem
Údaje k provedení platby bankovním převodem zašle prodávající písemně kupujícímu (např. prostřednictvím e-mailu) po potvrzení objednávky.

8.3 Platba kartou přes e-shop
Poskytovatel platební brány, společnost ComGate Payments, a.s. web. stránka: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Metody platby kartou pomocí platebních tlačítek bank.
Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové / E-mail: platby-podpora@comgate.cz / Tel: +420 228 224 267.

8.4 Platba dobírkou
Kupní cena za zboží je kupujícím hrazena při převzetí zboží od přepravce.

8.5 Záloha na zboží
V případě vyšší ceny objednaného zboží, příp. při objednání méně obvyklého zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím složení zálohy na kupní cenu, a to až do výše 100% ceny zboží.

8.6 Uplatnění slevy na Sphere card
Uplatnění 10% slevy na Sphere card je možné pouze v případě osobního vyzvednutí nezlevněného zboží na prodejně.

8.7. Záruka, práva z vad zboží, reklamace, stížnosti
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Záruka

9.2 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.3 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.4 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

9.5 Kupující nemá dále právo ze záruky, způsobil-li vadu kupující neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zásahem, záměnou dílů, zanedbáním údržby, nesprávným uskladněním, havárií, přetěžováním či používáním k jiným účelům než je určeno.

9.6 Záruční doba nového spotřebního zboží činí 24 měsíců, není-li v záručním listě uvedeno nebo právním předpisem stanoveno jinak.

9.7 Není-li ke zboží kupujícímu předán prodávajícím záruční list, nahrazuje jej doklad o prodeji zboží (např. faktura, dodací list, prodejka za hotové).

9.8 Podmínkou uplatnění záruky je zachování nezměněného designu zboží bez ostatních úprav (např. originální lak, apod.). Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu.

9.9 Podmínkou pro uplatnění reklamace jízdních kol je rovněž provedení garanční prohlídky dle podmínek stanovených v záručním listu.

Práva z vad zboží

9.10 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.12 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

9.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

9.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.15 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.16 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

9.17 Prodávající odpovídá kupujícímu, jehož koupě se netýká jeho podnikatelské činnosti, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.18 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

9.19 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odstavci 9.17 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9.20 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.21 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.22 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.23 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9.24 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Reklamace

9.25 Vyřízení reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy.

Stížnosti a řešení sporů

9.26 Má-li kupující – spotřebitel jakoukoliv stížnost na postup prodávajícího, sdělí ji buď osobně prodávajícímu v jeho provozovně nebo ji zašle prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla. Prodávající se zavazuje kupujícího písemně vyrozumět o výsledku prošetření stížnosti do 15 pracovních dnů.

9.27  Jakékoliv spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny dle práva České republiky a před příslušným soudem České republiky.

9.28 Kupující v postavení spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je zejména Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Garanční prohlídka jízdních kol

10.1 Garanční prohlídka jízdních kol zakoupených u prodávajícího je prováděna u všech typů jízdních kol, a to zdarma. Garanční prohlídka se řídí podmínkami uvedenými v záručním listu. Povinností kupujícího je se k bezplatnému garančnímu seřízení jízdního kola dostavit do prodejny prodávajícího

10.2 O provedení bezplatné garanční prohlídky provede prodávající záznam v záručním listě.

10.3 Garanční prohlídku nelze zaměňovat s opravou nebo seřízením jízdních kol např. po havárii nebo po neodborném zásahu či montáži, které jsou službou zajišťovanou prodávajícím pro zákazníka za úhradu dle ceníku oprav.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě a způsobem stanoveným ve Vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek a je zároveň zveřejněno na internetových stránkách prodejce.

11.2 Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek a je zároveň zveřejněn na internetových stránkách prodejce.

11.3 Kupující může odstoupit od smlouvy při splnění těchto podmínek:

 • vrácené zboží nesmí nést známky použití,
 • vrácené zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, obalu, návodu a záručního listu) a zaslané spolu s originálem dokladu o koupi,
 • vrácené zboží musí být nepoškozené,
 • vrácené zboží musí být doručeno prodejci na adresu: SP KOLO, s.r.o., Olbrachtova 1, Praha 4,
 • vrácené zboží musí být zasláno jako doporučená poštovní zásilka, nikoliv na dobírku.

11.4 Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11.5 Kupující - spotřebitel není povinen vrátit zboží v původním obalu, ale je povinen uhradit prodávajícímu náklady na zajištění nového obalu v plné výši.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Prodávající se zavazuje, že bude chránit osobní údaje kupujícího, které mu byly sděleny v souvislosti s realizací objednávky a registrací do systému zákaznických slev.

12.2 Prodávající se dále zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetím osobám pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty (např. sdělení adresy přepravci) a nijak nepoužije osobní data bez souhlasu vlastníků těchto dat.

12.3 Provedením nákupu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o své osobě i o svých nákupech.

12.4 Kupující vyslovuje souhlas s použitím svých údajů pro obchodní, servisní a další informační účely.

12.5 Kupující rovněž souhlasí se zasíláním obchodních informací společnosti SP KOLO, s.r.o. na jeho e-mailovou adresu, a to do doby, dokud tento souhlas neodvolá.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné vždy ve znění, které je platné a účinné v den provedení objednávky kupujícím.

13.3 Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou v listinné podobě pro kupujícího k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího a v elektronické podobě na internetové stránce prodávajícího.

13.4 Váhy, rozměry a jiné údaje specifikující zboží uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce jsou pouze orientační.

13.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016.

 

 

Příloha č. 1

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu:

 • v případě uzavření kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
 • v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost SP KOLO, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bítovská 1227/9,IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255, email: info@spkolo.cz,formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2
a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodejny společnosti SP KOLO, s.r.o., IČ: 272 03 255, Praha 4, Olbrachtova 1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši    500,-  Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Příloha č. 2

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:
SP KOLO, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bítovská 1227/9,IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255, email: info@spkolo.cz

 - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Profesionální a
vstřícný tým