Menu
Specialized Elite Store
 
0
Katalog
Výprodej
Výprodej
KOLA
Kola
ELEKTROKOLA
Elektrokola
RÁMY
Rámy
DOPLŇKY NA KOLO
Doplňky na kolo
OBLEČENÍ NA KOLO
Oblečení na kolo
CYKLOSEDAČKY NA KOLO
Cyklosedačky na kolo
KOLOBĚŽKY
Koloběžky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje uplatnění reklamace zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu obchodní společnosti SP KOLO, s.r.o., IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255, se sídlem Bítovská 1227/9, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 104174 (dále jen „prodávající“).

II. Uplatnění reklamace

1. Reklamaci spotřebního zboží lze uplatnit pouze v době určené právními předpisy pro uplatnění práv z vadného plnění a v záruční době.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců, není-li v záručním listě uvedeno nebo právním předpisem stanoveno jinak.

3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou pouze při splnění těchto podmínek:

 • reklamované zboží musí být kompletní se všemi příslušnými součástmi a příslušenstvím,
 • kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího koupi zboží,
 • kupující je povinen ve své reklamaci přesně popsat vadu a jak se projevuje,
 • zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice
 • zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění
 • zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
 • vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením,
 • reklamované zboží není znečištěné a splňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

4. Podmínkou pro uplatnění reklamace jízdních kol je rovněž provedení garanční prohlídky dle podmínek stanovených v záručním listu.

5. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s vyřizováním reklamace vznikly.

6. Kupující je povinen reklamovat vady zboží neprodleně po jejich zjištění

 • osobně v prodejně prodávajícího na adrese Olbrachtova 1, Praha 4, PSČ 140 00, nebo
 • umožňuje-li to povaha zboží, zasláním zboží prodávajícímu společně s písemným označením vady, a to na adresu SP KOLO, s.r.o., Olbrachtova 1, Praha 4, PSČ 140 00.

7. Kupující při uplatnění reklamace prodávajícímu předloží:

 • předloží reklamované zboží v kompletním stavu se všemi součástmi a příslušenstvím,
 • předloží doklad o nákupu zboží u prodávajícího,
 • předloží další případnou dokumentací ke zboží.

8. Kupující při uplatnění reklamace prodávajícímu:

 • označí vadu a sdělí, jakým způsobem se vada zboží projevuje,
 • sdělí veškeré další informace potřebné k řádnému vyřízení reklamace,
 • sdělí, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

III. Vyřízení reklamace

1. Bude-li reklamace uplatněna kupujícím v prodejně prodávajícího, sepíše o uplatněné reklamaci pověřený pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol, který bude zejména obsahovat údaje o kupujícím (zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email), specifikaci reklamovaného zboží a určení vady. Reklamační protokol bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží prodávající i kupující.

2. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. Ve výjimečných případech, zejména pokud povaha reklamace bude vyžadovat součinnost soudního znalce nebo výrobce zboží, bude reklamace prodávajícím vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění. O takové skutečnosti prodávající vyrozumí písemně kupujícího.

3. Bude-li reklamace vyřízena výměnou za nové zboží nebo opravou zboží, je kupující povinen převzít od prodávajícího takové zboží nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k jeho převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve stanovené lhůtě, uloží prodávající takové zboží u schovatele na náklady kupujícího.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2014.

2. Kontakty:
SP KOLO, s.r.o.
IČ: 272 03 255, DIČ: CZ27203255
Sídlo: Bítovská 1227/9, Praha 4, PSČ: 140 00
Kontaktní údaje: +420 241 080 340, +420 737 377 739, www.spkolo.cz, info@spkolo.cz
Adresa prodejny: Olbrachtova 1, Praha 4, PSČ: 140 00

Profesionální a
vstřícný tým